POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem danych osobowych Klientów sklepu internetowego www.takiejedyne.com jest Sprzedawca, prowadzący działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą: ARSGEN Anetta Anderwald, o numerach: NIP: 947 143 53 86 i REGON: 471 554 950. Administrator szanuje prawo swoich Klientów do prywatności i dba o bezpieczeństwo ich danych osobowych. Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady gromadzenia, wykorzystywania, przetwarzania i ochrony danych.

Przetwarzanie danych osobowych

Podstawowym aktem prawnym, zgodnie, z którym Administrator przetwarza dane osobowe Klientów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE „RODO”.

Cele przetwarzania danych:

 • realizacja umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osób, których dane dotyczą, przed zawarciem w/w umów
 • prowadzenia dokumentacji księgowej w tym wystawiania dowodów zakupu
 • prowadzenia korespondencji mailowej z osobami zadającymi pytania
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń, jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora
 • marketing bezpośredni oferowanych usług

Zakres przetwarzania danych:

 • dla celu związanego z realizacją umowy sprzedaży oraz umowy o świadczenie usługi elektronicznej lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w, zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego ( telefon stacjonarny/komórkowy ), adres dostawy ( ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności
 • dla celu prowadzenia dokumentacji księgowej zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres zamieszkania/prowadzenia działalności, nazwa oraz numer NIP przedsiębiorcy
 • dla celu prowadzenia korespondencji mailowej z osobami zadającymi pytania zakres przetwarzanych danych to imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej
 • dla celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego ( telefon stacjonarny/komórkowy), adres dostawy(ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj ), adres zamieszkania/prowadzenia działalności dla celu marketingu zakres przetwarzanych danych to: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej

Podstawa przetwarzania danych:

 • umowa sprzedaży lub działania podejmowane na żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny, np. związany z prowadzeniem rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • zgoda Klienta wyrażona w Sklepie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na żądanie Klienta, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na prowadzeniu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celach analitycznych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na badaniu satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania. Odbiorcami danych mogą być: biura księgowe, dostawcy, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, osoby współpracujące ze Sprzedawcą na podstawie umów cywilnoprawnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe, podmioty obsługujące stronę internetową Sklepu. W przypadku naruszenia Regulaminu Sklepu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, dane mogą być udostępnione organom wymiaru sprawiedliwości. Każdemu Klientowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z Administratorem. Organem nadzoru, do którego Klient ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy www.takiejedyne.com zbudowany jest w oparciu o sprawdzone technologie na wzór rozwiązań stosowanych na całym świecie w tym szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL. Przetwarzając dane osobowe swoich Klientów stosuje organizacyjne i techniczne środki zgodne z właściwymi przepisami prawa.

Pliki cookies

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku komputera użytkownika danego serwisu internetowego. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklam, które pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej. Sklep internetowy www.takiejedyne.com , jak większość witryn internetowych, korzysta z plików cookies. Zawierają one jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania usług oferowanych na stronie internetowej Sklepu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówień). Ponadto pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w celach sesyjnych, marketingowych i statystycznych. Pliki cookies nie zagrażają systemowi i nie zmieniają ustawień urządzenia Klienta. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można je usunąć i zablokować ich wykorzystanie w przyszłości.

Dane zbierane automatycznie

Przy każdym wywołaniu strony internetowej system witryny Sklepu automatycznie gromadzi adresy IP użytkowników, którzy dokonują otwarcia strony. Na podstawie danych zbieranych automatycznie nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Tak więc dane te służą do zapewnienia funkcjonalności strony, a także jej optymalizacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce prywatności są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, jak i Klientów do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, można kontaktować się korzystając z formularza kontaktowego na stronie internetowej Sklepu, e-maila: te@takiejedyne.com, lub listownie na adres ARSGEN Anetta Anderwald Porszewice 24, 95-200 poczta Pabianice.