REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.takiejedyne.com

Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady i sposób świadczenia usług oraz sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem  sklepu internetowego www.takiejedyne.com ( zwanego dalej Sklepem ) administrowanego przez Sprzedawcę, prowadzącego działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod nazwą:  ARSGEN Anetta Anderwald, o numerach: NIP: 947 143 53 86 i REGON: 471 554 950. 

§ 1

Definicje

1. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

2. Dostawa - czynność dostarczenia Klientowi Produktów określonych w Zamówieniu.

3. Dostawca -  podmiot współpracujący ze Sprzedawcą w zakresie dokonywania Dostawy Produktów.

4. Formularz rejestracji - interaktywny formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta Klienta.

5. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym, umożliwiający złożenie Zamówienia,

w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży,

w tym sposobu Dostawy i Płatności.

6. Hasło - ciąg znaków literowo - cyfrowych wybranych przez Klienta w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta

podczas Rejestracji w Sklepie.

7. Klient -  podmiot korzystający z usług Sklepu.

8. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Konto Klienta - indywidualny panel uruchomiany na rzecz Klienta po dokonaniu Rejestracji i zawarciu umowy usługi prowadzenia Konta Klienta.

10. Login - indywidualne oznaczenie wybrane przez Klienta w celu założenia i korzystania z Konta Klienta.

11. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której

odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą,

która korzysta ze Sklepu.

12. Rejestracja – jednorazowa, dobrowolna czynność udostępnienia danych przez Klienta  w sposób określony

w Regulaminie w celu archiwizacji i realizacji kolejnych zamówień.

13. Sklep - Sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.takiejedyne.com

14. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów

na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

15. Regulamin - niniejszy Regulamin Sklepu.

16. Koszyk - interaktywny element oprogramowania Sklepu, zestawiający wybierane przez Klienta Produkty.

17. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

18. Sprzedawca - właściciel Sklepu: ARSGEN Anetta Anderwald z siedzibą w Porszewicach 24, 95 – 200 poczta Pabianice o numerach NIP: 947 143 53 86 i REGON: 471554950.

19. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktów i Usług zawierana między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

20. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio

do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

§ 2

Kontakt ze Sklepem

1. Nazwa Sprzedawcy: ARSGEN Anetta Anderwald

2. Adres Sprzedawcy: Porszewice 24, 95-200 poczta Pabianice

3. Adres e-mail Sprzedawcy: te@takiejedyne.com

4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 507 103 520

5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: PKO BP 34 1020 3437 0000 1302 0210 3224

6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9.00 – 17.00.

§ 3

Informacje ogólne

1. Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa

oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

2. Sprzedawca oświadcza, że przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów przewidzianych Ustawą z dnia

29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135) z późniejszymi zmianami.

3. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy

w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu

z infrastrukturą techniczną Klienta.

4. Klient zobowiązuje się do korzystania ze Sklepu oraz usług oferowanych przez Sprzedawcę  przestrzegając obowiązujących przepisów prawa oraz warunków przewidzianych niniejszym Regulaminem, z poszanowaniem zasad współżycia społecznego.

5. Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych w celu bezpośrednio związanym z realizacją zamówionych w Sklepie internetowym Produktów  lub Usług.

6. Wszystkie  zamieszczone na stronie Sklepu treści a w szczególności: logotypy i układy graficzne, nazwy i teksty, wzory tkanin

i wzornictwo Produktów stanowią własność Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim

i prawach pokrewnych. Każdorazowe wykorzystanie przedmiotowych treści może nastąpić wyłącznie za pisemną zgodą Sprzedawcy.

7. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie zasobów i funkcjonalności Sklepu w celu prowadzenia działalności naruszającej interesy Sprzedawcy.

8. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do Produktów, nie stanowią oferty handlowej

w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania ze wszystkich funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej Sklepu niezbędne są:

a) urządzenie z dostępem do sieci Internet,

b) przeglądarka internetowa  obsługująca pliki cookies,

c) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 5

Rejestracja i Konto Klienta 

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obwiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji poprzez wypełnienie i wysłanie Formularza rejestracji. W trakcie wypełniana Formularza rejestracji Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.

2. Po przesłaniu wypełnionego Formularza rejestracji Klient otrzymuje od Sprzedawcy na podany adres poczty elektronicznej potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa na czas nieokreślony o świadczeniu drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta. Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta.

3. Logowanie się na Konto Klienta odbywa się poprzez podanie Loginu i Hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć

Konto Klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej

lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§ 6

Zamówienia

1. Składanie Zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu możliwe jest po założeniu Konta Klienta, zgodnie z postanowieniami § 5, albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez Rejestracji i zakładania Konta Klienta. W trakcie wypełniana Formularza zamówienia Klient ma możliwość zapoznania się

z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

a) wybrać Produkty będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do Koszyka”,

b) zarejestrować się, zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez Rejestracji,

c) jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez Rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, danych do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia oraz adresu,

na który ma nastąpić Dostawa,

d) wybrać preferowaną formę Dostawy,

e) wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności,

f) przesłać wypełniony Formularz zamówienia.

3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

§ 7 

Dostawa 

1. Klient może skorzystać z następujących metod Dostawy zamówionych Produktów:

a) Poczta Polska paczka standardowa,

b) Poczta Polska paczka za pobraniem,

c) kurier DPD,

d) kurier DPD za pobraniem.

2. Przesyłki na terenie kraju realizowane w ciągu 3 - 5 dni roboczych. Przesyłki zagraniczne realizowane są w czasie zależnym

od miejsca doręczenia.

3. W dniu wysłania zamówionych Produktów Sprzedawca wysyła na adres poczty elektroniczne Klienta  informację potwierdzającą fakt nadania przesyłki.

4. W czasie i miejscu doręczenia, w razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

5. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego w celu ustalenia terminu obecności Klienta.

6. W przypadku zgłoszenia opóźnienia w doręczeniu przesyłki przez Dostawcę Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem wyjaśnienia i naprawienia zaistniałej sytuacji.

7. W przypadku nieodebrania przez Klienta zamówionej Produktów, Klient zostanie obciążony kosztami zwrotu oraz

ponownego wysłania przesyłki.

§ 8

Ceny i Płatności

1. Podane w Sklepie internetowym ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

Podane ceny nie uwzględniają kosztów Dostawy.

2. Koszty Dostawy, o których Klient poinformowany jest w trakcie składania Zamówienia przed zawarciem Umowy Sprzedaży,

są doliczane jako osobna pozycja.

3. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a) tradycyjny przelew bankowy na  rachunek bankowy Sprzedawcy,

b) płatność za pobraniem przy odbiorze paczki.

4. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko lub nazwę Klienta oraz  numer Zamówienia.

5. W przypadku gdy płatność będzie różnić się od podanej w Zamówieniu, Sprzedawca poinformuje Klienta o konieczności dopłaty ( gdy płatność będzie niższa ) lub zwrotu ( gdy płatność będzie wyższa ). Nadpłata zostanie zwrócona nie później niż w terminie 48h od wskazania numeru rachunku bankowego Klienta.

6. Do każdej transakcji Sprzedawca wystawia dowód zakupu.

7. Brak płatności w ciągu 5dni roboczych powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia.

§ 9

Realizacja Zamówień

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem i Sprzedawcą następuje po  złożeniu Zamówienia zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie

do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Przesłana

wiadomość zawiera wszystkie istotne cechy zamówienia., a w szczególności rodzaj i ilość zamówionych Produktów i całkowitą cenę wraz z kosztami Dostawy. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta

Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. Początek biegu terminu realizacji Zamówienia liczy się w następujący sposób:

a) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej  - od dnia zaksięgowania wpłaty,

b) w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

4. Zamówienia zrealizowane po godz.15.00 nadawane są w następnym dniu roboczym.

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by informacje o dostępności Produktu były jak najbardziej aktualne. Sprzedawca

zastrzega sobie jednak prawo do odmowy zawarcia umowy sprzedaży w przypadku braku zamówionych Produktów w magazynie Sklepu internetowego. Sytuacje takie są wyjątkowe, jednak mogą mieć miejsce z uwagi na specyfikę procesu składania i realizacji zamówień internetowych.

6. Jeżeli Klient dokonał płatności w chwili złożenia Zamówienia, które nie może być zrealizowane, Sklep gwarantuje zwrot

wpłaconej kwoty niezwłocznie po wskazaniu numeru rachunku bankowego Klienta.

7. Klient jest uprawniony do telefonicznego lub pisemnego (także za pośrednictwem poczty e-mail)  anulowania lub zmiany zamówienia, nie później jednak niż do momentu przesłania przez Sprzedawcę wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji, o której mowa w Ust.2.

§ 10

Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r., Klientowi, będący jednocześnie Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyny.

2. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem

14 dni od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie.

4. Pisemne oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie na stronie internetowej Sprzedawcy - dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail

potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

5. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą,

b) w przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie

c) 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę,

d) zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało

dla niego z żadnymi kosztami,

e) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej,

f) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie,

nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni,

g) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą,

h) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny

niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

6. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta

lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

c) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

d) w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

e) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

f) o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§ 11

Reklamacja 

1. Sprzedawca oświadcza, że Produkty oferowane w Sklepie internetowym są fabrycznie nowe i zgodne z właściwościami prezentowanymi w opisach asortymentu.

2. Ewentualne różnice między oryginalnym wyglądem, a zamieszczonym w materiałach zdjęciowych obrazem Produktu wynikają wyłącznie z ograniczeń technicznych i sprzętowych, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.

3. W przypadku wystąpienia wady Produktu zakupionego u Sprzedawcy Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.

4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy § 2

lub przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronie internetowej Sklepu. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć:

a) zwięzły opis wady,

b) okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia,

c) dane Klienta składającego reklamację,

d) żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

5. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres pocztowy podany w § 2 niniejszego Regulaminu.

6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego

w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca dokona wysyłki Produktu pełnowartościowego

(naprawionego lub nowego) lub, jeśli to będzie niemożliwe, dokona zwrotu wartości Produktu i kosztów wysyłki.

8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Produkt zostanie odesłany wraz z opinią na temat odmowy reklamacji.

9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego użytkowania Produktów, niezgodnego

z ich przeznaczeniem i/lub zamieszczoną instrukcją konserwacji.

10. Sprzedawca nie wyraża zgody na pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenia roszczeń.

§ 12

Postanowienia końcowe

1. W przypadku powstania sporów strony będą dążyć do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów jest prawo polskie.

2. W przypadku umów zawieranych z Klientem będącym Przedsiębiorcą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w sytuacji umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Przedsiębiorcę.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obwiązującego w dniu składania zamówienia.

Każdorazowa zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Sklepu. Sprzedawca  jest zobowiązany do poinformowania Klienta o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości e-mail z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu w terminie 7 dni przed wejściem zmiany.

4. W przypadku gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowego brzmienia Regulaminu jest on zobowiązany do zawiadomienia

o tym fakcie Sprzedawcy w terminie 7 dni od otrzymania informacji o zmianach w treści Regulaminu. Zawiadomienie to skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie ze strony internetowej Sklepu.

6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2019r.